Author Archives: Admin

Author Archives: Admin

Cymdeithas Cymorth ME a CFS Cymru (WAMES)

Cymdeithas Cymorth ME a CFS Cymru (WAMES)

Mae WAMES yn gweithio yng Nghymru i wella bywydau pobl ag ME, CFS a PVFS, eu teuluoedd a’u gofalwyr. Mae’r Gymdeithas yn gwneud hyn trwy ymgyrchu dros well gwasanaethau, codi ymwybyddiaeth, darparu cymorth i bobl ifanc ag ME a CFS, a datblygu gwybodaeth ddwyieithog i bawb yr effeithir arnynt neu ddarparu gwasanaethau i bobl ag ME a CFS.

Parkinson’s UK

Parkinson’s UK

Elusen ymchwil a chymorth yw Parkinson’s UK yng Nghymru, sy’n ymroddedig i ganfod gwellhad a gwella bywyd pawb yr effeithir arnynt gan glefyd Parkinson. Rydym hefyd yn ymgyrchu i newid agweddau a mynnu gwell gwasanaethau. Mae rhywun yn cael gwybod ei fod yn dioddef o glefyd Parkinson bob awr, a chan ein bod ni yma ni fydd yn rhaid i neb wynebu’r clefyd ar ei ben ei hun. Rydym yn dod â phobl sydd â chlefyd Parkinson, eu gofalwyr a’u teuluoedd at ei gilydd trwy ein rhwydwaith o grwpiau lleol, ein gwefan a’n llinell gymorth gyfrinachol rad ac am ddim. Mae nyrsys arbenigol, ein cefnogwyr a’n staff yn darparu gwybodaeth a hyfforddiant ynglŷn â phob agwedd ar glefyd Parkinson.
Multiple Sclerosis Society Cymru (MSSoc)

Multiple Sclerosis Society Cymru (MSSoc)

MS Society Cymru yw’r elusen Cymru gyfan sy’n ymroddedig i gefnogi pobl sy’n dioddef o MS, yn ogystal â rhoi cymorth i’w teuluoedd, eu ffrindiau, eu gofalwyr a’u cydweithwyr. Mae nifer sylweddol o aelodau Cyngor Cenedlaethol a gwirfoddolwyr MS Society Cymru un ai’n dioddef o MS neu mae ganddynt gysylltiad personol ag MS. Mae’r Gymdeithas yn darparu gofal a chymorth trwy wasanaethau sy’n cynnwys gwasanaeth gwybodaeth a llinell gymorth cenedlaethol, cyhoeddiadau, grantiau lles, ariannu ymchwil a chefnogi nyrsys MS arbenigol.