Cymdeithas Cymorth ME a CFS Cymru (WAMES)

Rhoddodd Jan Russell o WAMES gyflwyniad i Bwyllgor Gweithredol y Gynghrair yng nghyfarfod mis Mehefin 2010. Roedd y cyflwyniad yn canolbwyntio ar y prif faterion sy’n achosi pryder i WAMES o ran gwasanaethau i bobl ag ME; yr agwedd wleidyddol a statudol bresennol tuag at ME o safbwynt Iechyd a Gofal Cymdeithasol; y camau a gymerwyd gan WAMES i ddylanwadu ar y pwyntiau blaenorol; syniadau ynglŷn â sut y gallai’r Gynghrair gefnogi WAMES heb danseilio ei chyfrifoldeb i drin pob aelod-sefydliad yn gyfartal ac yn deg. Yn ei hymateb, cydnabu’r Gynghrair bod WAMES yn aelod dilys gan ei bod yn elusen niwrolegol sydd â diddordeb mewn datblygu gwaith y Gynghrair ymhellach. Er nad yw’r Gynghrair yn gallu ymgyrchu dros unrhyw faterion sy’n ymwneud â chyflwr penodol, na dylanwadu ar faterion o’r fath, caiff aelod-sefydliadau ddatgan eu bod yn aelodau o’r Gynghrair a defnyddio ei logo, gyda chaniatâd, ar eu dogfennau cyn belled ag nad yw cynnwys y dogfennau hynny’n gwrthdaro ag amcanion y Gynghrair. Cytunodd y Gynghrair y gallai wella ei dulliau o rannu gwybodaeth, gan ddweud y byddai’n edrych ar y wefan a’r cylchlythyr a ailwampiwyd i helpu yn hynny o beth. Mae’r Gynghrair yn cytuno y gallai diagnosis gwell helpu pawb sydd â chyflwr niwrolegol, a chan ei bod yn teimlo y byddai gweithredu argymhellion yr Adolygiad Niwrowyddorau yn gwella diagnosis, rhoddir blaenoriaeth i ymgyrchu dros gyflawni’r argymhellion hyn. Daethpwyd i’r casgliad ei bod yn anorfod na fydd pobl sy’n byw gydag ME yn gallu manteisio i’r eithaf ar waith dylanwadol y Gynghrair heb i ME gael ei gydnabod fel cyflwr niwrolegol, ond ystyriwyd bod hon yn swyddogaeth i WAMES yn hytrach na’r Gynghrair.