Adolygiad Niwrowyddorau Cymru

 Ym mis Medi 2008, cyhoeddwyd argymhellion Adolygiad Niwrowyddorau Steers mewn tri adroddiad – Gogledd Cymru, De a Chanolbarth Cymru a Chymru Gyfan. Cyflwynodd y Gynghrair wybodaeth ar gyfer proses yr Adolygiad ei hun yn 2007. Cynrychiolwyd y Gynghrair ar Fwrdd Gweithredu ar Niwrowyddorau Gogledd Cymru (NWNIB) o’r cychwyn cyntaf, yn ogystal ag ar sawl gweithgor. Cyfarfu Bwrdd Gweithredu ar Niwrowyddorau Canolbarth a De Cymru (M&SWIB) am y tro cyntaf ym mis Ebrill 2009. Siaradodd Cadeirydd y Bwrdd, Dr Alan Axford, yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cynghrair Niwrolegol Cymru yn 2009, a gyflwynwyd gan Andrew RT Davies AC. Rhoddodd Dr Axford ymrwymiad cadarn i gynnwys y Gynghrair yng ngwaith y Bwrdd a’i ffrydiau gwaith amrywiol. Cadwodd at ei air, a chyfrannodd sawl aelod o’r Pwyllgor Gweithredol at broses adolygu M&SWIB yn ystod misoedd y gwanwyn a’r haf. Cyhoeddodd y ddau Fwrdd eu hadroddiadau ym mis Medi 2009. Roedd y Gynghrair yn falch o weld bod yr argymhellion yn rhoi cyfle i sicrhau gwell canlyniadau i gleifion, gwell ansawdd gofal gyda gwelliant sylweddol mewn gwasanaethau, a gwell cyfleoedd hyfforddiant ac ymchwil ar gyfer y dyfodol. Mae’r adroddiadau’n amlygu pa mor bwysig yw sicrhau bod timau amlddisgyblaethol ar gael yn rhwyddach i gleifion yn lleol, a’u bod yn cael eu cefnogi gan ganolfannau arbenigol rhagorol. Os cyflawnir yr argymhellion, byddant yn darparu gwasanaethau o ansawdd uchel, sydd hefyd yn fwy teg a chynaliadwy i bobl sydd ag angen ymyrraeth a gofal gan wasanaethau niwrowyddorau. Rhoddwyd yr adroddiadau i’r Byrddau Iechyd i weithredu arnynt. Mae hyn yn golygu bod gwaith yn parhau ar argymhellion ychwanegol, gan roi mwy o fanylion ynglŷn â gwasanaethau niwrowyddorau, er enghraifft o ran prisio a chynllunio’r gweithlu. Mae’r gwaith hwn yn cael ei arwain gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yng Ngogledd Cymru, a Byrddau Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ac Abertawe Bro Morgannwg yng Nghanolbarth a De Cymru. Mae’r Gynghrair yn parhau i fod yn rhan o’r rhaglen weithredu yn y ddau ranbarth, gan gyfrannu at y broses o gyflwyno’r rhaglen.