Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Lwybrau Gofal ar gyfer Cyflyrau Niwrolegol Hirdymor – Adroddiad

Cynrychiolwyd y Gynghrair yn yr Is-grŵp Llwybrau Gofal, sy’n rhan o Grŵp Arbenigol Llywodraeth Cynulliad Cymru ar Niwrowyddorau, a luniodd yr adroddiad hwn. Wrth gyflwyno adroddiad y Grŵp yn ei llythyr dyddiedig 11 Mehefin 2010 at Gadeiryddion y Byrddau Iechyd yng Nghymru, meddai Mrs Edwina Hart, Gweinidog Iechyd Cymru, ‘Mae’n ofynnol bellach i Fyrddau Iechyd Lleol ddechrau datblygu gwasanaethau yn unol â’r egwyddorion ar gyfer llwybrau gofal cyffredinol a nodir yn yr adroddiad hwn…..a’u haddasu i adlewyrchu amgylchiadau lleol’.