Blaenoriaethau Cleifion ar gyfer Datblygu Gwasanaethau Niwrowyddorau yng Ngogledd, Canolbarth a De Cymru

Paratowyd Adroddiad Gogledd Cymru trwy ddefnyddio gwybodaeth a gafwyd o adroddiadau a gyflwynwyd i Gynghrair Niwrolegol Cymru gan aelod-sefydliadau, ymatebion i holiadur, ac o faterion a godwyd mewn pedwar diwrnod trafod a gynhaliwyd gan y Gynghrair, mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth GIG Canolfan Walton ar gyfer Niwroleg a Niwrolawfeddygaeth, yn ystod 2007-08. Nodwyd 5 pwynt allweddol yr oedd angen gweithredu arnynt fel mater o flaenoriaeth ledled gogledd Cymru i wella ansawdd bywyd pobl â chyflyrau niwrolegol. Nyrsys Arbenigol Adsefydlu Timau Amlddisgyblaethol Hyfforddiant Gwybodaeth Nodwyd nifer o faterion pwysig eraill hefyd ac mae angen eu hystyried wrth gynllunio a darparu gwasanaethau’n deg ar draws gogledd Cymru. Mae Gweithwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol Proffesiynol hefyd yn cydnabod llawer o’r materion a nodwyd gan bobl â chyflwr niwrolegol a’u gofalwyr. Nododd y Gynghrair fod angen sefydlu Rhwydwaith Niwrolegol Proffesiynol ar gyfer Gogledd Cymru i weithredu fel fforwm i drafod y materion hyn o safbwynt proffesiynol. Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf gweithgor proffesiynol ym mis Ionawr 2009 i ddatblygu’r fenter hon. Cynhaliodd y Gynghrair arolwg holiadur hefyd yn ystod gwanwyn 2009, ymhlith unigolion sy’n byw â chyflyrau niwrolegol yng nghanolbarth a de Cymru. Dosbarthwyd holiaduron gan aelodau’r Gynghrair a derbyniwyd 430 o ymatebion. Lluniwyd adroddiad ar ôl dadansoddi’r ymatebion, a’i gyhoeddi ym mis Awst 2009. Roedd yn nodi 9 mater allweddol gyda chyfres o argymhellion ar gyfer pob un ohonynt. Amlygwyd 5 cynnig y dylid rhoi blaenoriaeth iddynt o fewn yr argymhellion. Roedd y rhain yn mynd i’r afael â’r un materion ag a nodwyd yng ngogledd Cymru, ond yn ystyried bod Cymhorthion/Addasiadau yn flaenoriaeth bwysicach na Thimau Amlddisgyblaethol. Anfonwyd yr adroddiad at Dr Axford, yn rhinwedd ei swydd fel Cadeirydd Bwrdd Gweithredu ar Niwrowyddorau Canolbarth a De Cymru, ac fe’i hystyriwyd hefyd gan y Bwrdd wrth baratoi ei adroddiad a’i argymhellion.