Minutes from CPG meeting 16 September 2014 RW v1Minutes from CPG meeting 16 September 2014 RW v1Minutes from CPG meeting 16 September 2014 RW v1

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Niwrowyddorau

Mae’r Grŵp Trawsbleidiol ar Niwrowyddorau yn cynnwys Aelodau’r Cynulliad o’r holl wahanol bleidiau, gweithwyr proffesiynol a Phwyllgor Gweithredol Cynghrair Niwrolegol Cymru (<http://www.cynulliadcymru.org/memhome/mem-register-crossparty/ cpgneurosciences.htm>). Mae’r Grŵp yn cyfarfod 4 gwaith y flwyddyn ac yn ogystal â materion hir sefydlog fel yr Adolygiad ar Niwrowyddorau, mae wedi trafod y problemau yn ymwneud â chael gafael ar gadeiriau olwyn arbenigol, gofal lliniarol a chyflyrau niwrolegol, yn ogystal ag ailstrwythuro gwasanaethau arbenigol ar ôl diddymu Comisiwn Iechyd Cymru. Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf y Grŵp Trawsbleidiol ar Niwrowyddorau ym mis Ebrill 2009 a’r siaradwr gwadd oedd Pippa Britton, y bencampwraig para-saethyddiaeth. Cynhaliwyd cyfarfodydd dilynol ym mis Hydref a mis Tachwedd, a threfnwyd y dyddiadau ar gyfer 4 cyfarfod yn 2010. Mae’r Grŵp, a gadeirir gan Mark Isherwood, AC ar gyfer Gogledd Cymru, eisoes wedi profi i fod yn werthfawr wrth helpu’r Gynghrair i ddatblygu cysylltiadau cryfach â’r Cynulliad. Nid yw’n syndod mai Adolygiad Niwrowyddorau Cymru oedd y prif bwnc dan sylw yn 2009. Rhoddwyd gwybodaeth am y datblygiadau diweddar yng nghyfarfod mis Tachwedd, a chafwyd cyflwyniad cynhwysfawr a diddorol iawn gan Emma Saysell, Cadeirydd Hosbisau Annibynnol Cymru, ynglŷn â ‘Gofal Lliniarol a Gofal Hosbis ar gyfer Cyflyrau Niwrolegol’. Yng nghyfarfod mis Mehefin 2010, ailetholwyd Mark Isherwood yn Gadeirydd a chadarnhawyd y byddai Cynghrair Niwrolegol Cymru yn darparu gwasanaeth Ysgrifenyddiaeth. Clywodd y cyfarfod fod y trefniadau ar gyfer gweithredu argymhellion Adolygiad Niwrowyddorau Steers yn datblygu’n arafach yng nghanolbarth a de Cymru nag yn y gogledd. Roedd hyn yn achos pryder i Gynghrair Niwrolegol Cymru, sef y rhanddeiliaid trydydd sector allweddol yn y broses. Cytunwyd yn y cyfarfod y byddai’r Grŵp Trawsbleidiol a Chynghrair Niwrolegol Cymru yn anfon llythyr ar y cyd at Gyd-gadeiryddion grŵp prosiect canolbarth a de Cymru, yn holi ynglŷn â’r sefyllfa ddiweddaraf. Ar y llaw arall, mae Grŵp Partneriaeth Niwrowyddorau Gogledd Cymru wedi’i sefydlu ac wedi ffurfio 4 Tîm Prosiect i ddatblygu cynllun gweithredu 5 mlynedd a fydd yn cael ei ystyried maes o law gan y Bwrdd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Cynhaliwyd cyfarfod mis Medi’r Grŵp Trawsbleidiol yng ngogledd Cymru (Wrecsam) am y tro cyntaf. Denodd y cyfarfod gynulleidfa fawr o fwy na 100 o bobl. Defnyddwyr gwasanaeth oedd y rhain yn bennaf, o sefydliadau blaenllaw sy’n aelodau o’r Gynghrair. Yn anffodus, ni chafwyd presenoldeb cystal gan Aelodau’r Cynulliad a oedd yn absennol yn rhannol oherwydd gwrthdaro yn eu dyddiaduron, a gwyliau neu ymrwymiadau busnes yn eu hetholaethau. Fodd bynnag, ni wnaeth hyn amharu ar y diwrnod, a chafwyd cyfle heb ei ail i’r gynulleidfa ofyn cwestiynau i’r panel a oedd yn cynnwys Cadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol, Mark Isherwood AC, Dr Peter Enevoldson a Dr Paul Birch. Cynhaliwyd cyfarfod olaf y Grŵp Trawsbleidiol yn 2010 ar 16 Tachwedd, gan ddychwelyd i Gaerdydd ac agenda fusnes fwy cyfarwydd. Cadeiriwyd y cyfarfod gan Mark Isherwood fel arfer. Cafodd yr aelodau a oedd yn bresennol adborth am gyfarfod mis Medi yng ngogledd Cymru; cipolwg gan Dr Cerilan Rogers ar effaith gwaith Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru (WHSSC) ar niwrowyddorau; a’r wybodaeth ddiweddaraf am Adolygiadau Niwrowyddorau Gogledd Cymru a Chanolbarth/De Cymru gan ein haelodau Kevin Thomas a Buddug Williams.