Mesur Strategaethau Gofalwyr (Cymru) 2010

Cyflwynwyd y Mesur hwn ar 25 Ionawr 2010 gan y Dirprwy Weinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol. Fe’i pasiwyd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ar 21 Medi 2010 ac fe’i cymeradwywyd gan Ei Mawrhydi yn y Cyfrin Gyngor ar 10 Tachwedd 2010. Beth yw diben y Mesur? Mae’r Mesur yn gosod dyletswydd ar y GIG ac Awdurdodau Lleol yng Nghymru i gydweithio er mwyn paratoi, cyhoeddi a gweithredu strategaeth ar y cyd ar gyfer Gofalwyr. Mae’r strategaeth yn canolbwyntio ar ddarparu gwybodaeth a chyngor i ofalwyr ac ymgysylltu â hwy ynglŷn â phenderfyniadau am ddarparu gwasanaethau iddynt hwy neu’r sawl y maent yn gofalu amdano. Beth yw manteision y Mesur? Ar hyn o bryd, mae gofalwyr di-dâl yn darparu oddeutu 70% o ofal yn y gymuned ac mae newidiadau demograffig a ragwelir yn awgrymu y bydd nifer y Gofalwyr posibl, o’i gymharu â nifer y bobl sydd angen gofal, yn debygol o ostwng yn y tymor canolig. Er mwyn lliniaru effeithiau’r newidiadau demograffig a thueddiadau tuag at deuluoedd mwy gwasgaredig, mae’n debygol y bydd angen ystod o fesurau a gynlluniwyd i gefnogi Gofalwyr yn eu swyddogaeth ofalu a’u helpu i gynnal eu hiechyd a’u lles eu hunain. Sut gallaf gael mwy o wybodaeth? I weld y Mesur cymeradwy a’r dogfennau ategol, ewch i wefan yr Archifau Cenedlaethol (dolen allanol). I gael mwy o wybodaeth am basio a chraffu ar y Mesur yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru, ewch i wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru (dolen allanol). Cyflwynwyd y Mesur hwn yn dilyn pasio Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol cysylltiedig. I gael mwy o wybodaeth ewch i wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru (dolen allanol).