Adolygiad Cymru Gyfan o Ystum y Corff a Symudedd – Bwrdd Prosiect Cam Dau

Ym mis Mai 2008 cyhoeddodd y Gweinidog dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol adolygiad o’r ddarpariaeth o gadeiriau olwyn yng Nghymru. Byddai’r adolygiad yn ystyried benthyciadau tymor hir a thymor byr, a gwasanaethau cadeiriau olwyn i oedolion a phlant. Cynhaliwyd yr adolygiad mewn dau gam. Cyflwynwyd adroddiad ar Gam 1 i’r Gweinidog ym mis Hydref 2009, ac roedd yn disgrifio’r ddarpariaeth o wasanaethau ar draws Cymru gan gynnwys sut y rheolir gwasanaethau ar hyn o bryd. Argymhellodd yr adolygiad newidiadau i wella profiad defnyddwyr gwasanaeth. Cymerodd Cam 2 argymhellion Cam 1 i ystyriaeth, a thrwy ffrydiau gwaith unigol, edrychwyd yn fwy manwl ar feini prawf cymhwysedd, dangosyddion ansawdd a dangosyddion perfformiad allweddol, ynghyd ag ystod o gamau i sicrhau y darperir gwasanaeth effeithiol ac effeithlon i ddefnyddwyr presennol a newydd. Dechreuodd y Bwrdd Prosiect hwn gyfarfod ym mis Mai 2010. Roedd 2 aelod o Bwyllgor Gweithredol y Gynghrair ar y Bwrdd Prosiect a gyflwynodd adroddiad ym mis Hydref. Mae’r GIG eisoes wedi cychwyn rhaglen gwella gwasanaeth dan arweiniad Byrddau Iechyd Lleol perthnasol, gyda chefnogaeth yr Asiantaeth Genedlaethol Arwain ac Arloesi mewn Gofal Iechyd (NLIAH) a’r Uned Cyflenwi a Chymorth (DSU). Dechreuodd y rhaglen wella ym mis Medi 2010 ac roedd yn adeiladu ar waith a oedd eisoes ar y gweill ym mhob un o’r gwasanaethau cadeiriau olwyn lleol. Argymhellwyd hefyd bod y manylebau arfaethedig ar gyfer Cymru gyfan yn cael eu gweithredu a bod perfformiad yn cael ei reoli trwy Fwrdd Partneriaeth a fyddai’n disodli’r Grŵp Llywio presennol ar gyfer Ystum y Corff a Symudedd. Yn rhan o’r cam hwn o’r adolygiad, cynhaliwyd asesiad manwl ychwanegol o fenthyciadau ‘tymor byr’ o gadeiriau olwyn, a nodwyd dewisiadau ar gyfer sut y gellid ariannu a darparu’r rhain. Rhoddodd pob un o’r is-grwpiau unigol argymhellion ar gyfer eu meysydd gwasanaeth gan amlinellu sut y gellid gweithredu gwelliannau. I grynhoi, roedd y rhain yn cynnwys: Ffrwd Waith Perfformiad ac Ansawdd * Mabwysiadu’r meini prawf cymhwysedd, y system ddosbarthu a’r safonau ansawdd arfaethedig. * Archwiliad cenedlaethol a hunanasesiad blynyddol trwy Fwrdd Partneriaeth arfaethedig. * Cyflawni targedau amseroedd aros yn raddol fel y nodir yn y dangosyddion perfformiad. Dylai’r camau cyntaf ganolbwyntio ar leihau amseroedd aros ar gyfer gwahanol grwpiau o bobl, cyn gweithredu terfyn amser uchaf o 18 wythnos o’r atgyfeiriad hyd at ddarparu cyfarpar. Ffrwd Waith Rheoli Rhestrau Aros * Trosglwyddo ar unwaith i’r rheolau cenedlaethol ar gyfer rheoli atgyfeiriad i driniaeth (RTT), waeth pa un a yw rhestrau aros yn parhau i gael eu rheoli ar sail grŵp neu RTT. * Dull cyson o reoli rhestrau aros. Dylid datblygu polisïau a gweithdrefnau safonol sy’n cynnwys y rheolau a’r diffiniadau cyfredol o ran RTT a sut y dylid eu defnyddio. * Hyfforddi aelodau staff ar sut i roi’r gweithdrefnau ar waith er mwyn cefnogi’r newidiadau i adrodd am RTT. * Pryd bynnag y bo’n bosibl, dylai’r gwasanaeth sicrhau bod cleifion yn cael eu trin yn eu tro, gan ganiatáu ar gyfer ystyriaethau’n ymwneud â blaenoriaeth glinigol. * Dylid monitro amseroedd aros hir yn ofalus a dylai pob gwasanaeth sicrhau bod ganddynt systemau rhybuddio cynnar a chynlluniau wrth gefn wedi eu sefydlu i nodi a rheoli problemau posibl o ran rhestrau aros. Bydd angen defnyddio dull rhestr dargedu sylfaenol. * Dilysu pob rhestr aros fel mater o drefn. Ffrydiau Gwaith Sylfaen Tystiolaeth a Datblygu’r Gwasanaeth * Mae angen hysbysu’r gwasanaeth a rhanddeiliaid am ganfyddiadau’r adolygiad hwn. Y fformat o ddewis fyddai gweithdy yn cynnwys yr holl feysydd gwasanaeth. Dylai hwn ganolbwyntio ar y meysydd i’w gwella a datblygu cynllun gweithredu. Byddai canlyniadau’r gweithdy hwn yn destun adolygiad 60 diwrnod gan y DSU a NLIAH. Mae hyn yn cael ei ddatblygu gan y GIG. * Dylid cynnal casgliad data arfaethedig. Byddai’r wybodaeth a gesglid yn cael ei defnyddio i ddarparu asesiad cywir o allu’r gwasanaeth i fodloni gofynion presennol ac yn y dyfodol. Byddai astudiaeth arfaethedig yn golygu y gellid cynnwys y buddiannau a fyddai’n deillio o weithredu argymhellion eraill yn yr adroddiad hwn mewn dadansoddiad o alw a gallu. Byddai hyn yn ei dro yn rhoi sail i benderfyniadau yn y dyfodol am flaenoriaethau a buddsoddiad. * Dylid cynnal astudiaeth fanwl o’r dyletswyddau a gyflawnir ar hyn o bryd gan glinigwyr. Byddai hyn yn nodi meysydd lle y gellid rhyddhau mwy o glinigwyr o dasgau gweinyddol. * Dylid integreiddio systemau gwybodaeth fel y gellid rhannu gwybodaeth ar draws y gwasanaethau. * Dylid ymestyn rhaglenni hyfforddiant presennol i gynnwys:- Hyfforddiant achrededig i therapyddion cymunedol Hyfforddiant cynnal a chadw sylfaenol i gleientiaid a gofalwyr Hyfforddiant codi a chario i ofalwyr Hyfforddiant i gleientiaid ar ymarferoldeb llawn eu cyfarpar * Byddai adolygiad ehangach o’r broses gaffael yn nodi cyfleoedd ar gyfer gwella ar draws pob gwasanaeth. * Byddai ehangu amrywiaeth y wybodaeth a gesglir i gynnwys data ansoddol fel hanesion cleifion a dyddiaduron cleifion yn rhoi elfen ychwanegol i asesu ansawdd gwasanaethau. Benthyciadau Tymor Byr o Gadeiriau Olwyn * Dylid datblygu meini prawf cymhwysedd safonol ar gyfer benthyciadau tymor byr o gadeiriau olwyn. Dylid ystyried dibyniaeth gynyddol defnyddwyr yn yr asesiadau. * Dylai’r broses o gyfeirio at wasanaethau fod yn fwy eglur. Mae defnyddwyr a gofalwyr yn dweud bod y broses yn ddryslyd ar hyn o bryd. Nid yw bob amser yn eglur o ble y gellir darparu cadeiriau olwyn a beth yw’r drefn. * Dylid asesu’r cynnydd posibl yn y galw am fenthyciadau tymor byr o gadeiriau olwyn er mwyn helpu i ryddhau pobl o’r ysbyty yn gynharach. * Dylid cynnal astudiaeth fer arall ynglŷn â’r galw am fenthyciadau tymor byr o gadeiriau olwyn gan asiantaethau eraill a gomisiynir. Unwaith y sefydlir graddau’r galw a’r cyflenwad, a bod y ddarpariaeth o fenthyciadau tymor byr o gadeiriau olwyn wedi ei mapio ar draws Cymru, byddai’n bosibl ystyried dulliau effeithiol ac effeithlon ychwanegol o gyflenwi’r gwasanaeth.