News Archive

News Archive

Cynigion gan y Llywodraeth i wneud newidiadau mawr i fudd-dal anabledd

Cynigion gan y Llywodraeth i wneud newidiadau mawr i fudd-dal anabledd

Ar 6 Rhagfyr 2010, cyflwynodd y Llywodraeth gynnig i ddisodli’r Lwfans Byw i’r Anabl â ‘Thaliad Annibyniaeth Bersonol’ newydd, a bydd yn dechrau ailasesu’r holl hawlwyr sydd o oedran gweithio yn ystod 2013-14. Dyma fydd y newidiadau allweddol i’r budd-dal:

Bydd elfen ‘ofal’ y Lwfans Byw i’r Anabl yn cael ei disodli gan elfen ‘bywyd pob dydd’, wedi ei seilio ar allu unigolyn i gyflawni ‘gweithgareddau allweddol sy’n angenrheidiol er mwyn cymryd rhan mewn bywyd pob dydd’

Bydd y budd-dal ar gael i bobl sydd â nam neu gyflwr iechyd hirdymor yn unig, ac ni fydd unrhyw hawl awtomatig (heblaw ar gyfer y rhai hynny sy’n derfynol wael)

Bydd asesiad o anghenion gwrthrychol newydd yn cael ei gyflwyno, sy’n debygol o gynnwys cyfarfod wyneb yn wyneb â gweithiwr gofal iechyd proffesiynol annibynnol

Bydd yr holl ddyfarniadau’n cael eu hadolygu o bryd i’w gilydd

Bydd yr holl daliadau’n cael eu hatal os yw unigolyn yn yr ysbyty neu mewn cartref gofal

Cychwynnodd yr Adran Gwaith a Phensiynau ymgynghoriad ynglŷn â’r cynigion ar ddiwrnod y lansiad. I gael mwy o wybodaeth ewch i: http://www.dwp.gov.uk/consultations/2010/dla-reform.shtml

Adolygiad Cyfarpar Cymunedol

Adolygiad Cyfarpar Cymunedol

Adolygiad o Gyfarpar Cymunedol

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru (LlCC) wedi cynnal adolygiad yn ddiweddar o’r
ddarpariaeth o gyfarpar cymunedol cymhleth ac arbenigol, a’r cyfarpar cymunedol sydd
ar gael i blant.

Mae gwaith ychwanegol yn cael ei wneud ar hyn o bryd i archwilio’r ddarpariaeth
bresennol o gymhorthion cyfathrebu ledled Cymru.

Teclynnau sy’n helpu pobl i ymdopi â bywyd pob dydd yw cymhorthion cyfathrebu. Mae
rhai ohonynt yn ddyfeisiau technoleg isel, megis llyfrau cyfathrebu a byrddau symbolau.
Mae eraill yn ddyfeisiau electronig uwch-dechnoleg. Gelwir y rhain yn aml yn
‘Siaradwyr’, Cymhorthion Cyfathrebu Allbwn Llais (VOCA) neu ddyfeisiau Cyfathrebu
Amgen a Chynyddol (AAC). Mae pob un o’r rhain yn galluogi pobl sydd heb leferydd,
neu sydd â lleferydd cyfyngedig neu nam ar y lleferydd, i gyfleu eu dymuniadau a’u
meddyliau i eraill. Yn yr arolwg hwn byddwn yn galw’r holl ddyfeisiau (technoleg isel ac
uwch-dechnoleg) yn ‘gymhorthion cyfathrebu’.

Mae nifer o arolygon yn ymwneud â phob agwedd ar y ddarpariaeth o gymhorthion
cyfathrebu wedi eu llunio er mwyn cael barn pawb sy’n gysylltiedig, a byddem yn
croesawu’n arbennig ymatebion gan ddefnyddwyr gwasanaeth a’u teuluoedd, a
sefydliadau’r sector gwirfoddol.

Gofynnwyd i Sefydliadau Gwirfoddol a Sefydliadau’r Trydydd Sector i gwblhau a
dychwelyd holiadur arolwg erbyn dydd Gwener 3 Rhagfyr 2010.
Mae Rheolwyr Gwasanaeth, Adrannau Addysg ac ymarferwyr ledled Cymru yn y broses
o gael eu harolygu ar wahân.

Mae LlCC hefyd yn ceisio barn y rhai sy’n defnyddio cymhorthion cyfathrebu a’u
teuluoedd, a byddai ganddynt ddiddordeb mawr mewn astudiaethau achos byr yn
amlygu unrhyw broblemau gyda’r ddarpariaeth o gymhorthion cyfathrebu a/neu'r
gwahaniaeth y gall dyfais cymorth cyfathrebu ei wneud i unigolyn.

I gael mwy o wybodaeth am yr arolygon, cysylltwch â Mary Morris ar 01792 326564 neu
anfonwch e-bost at mary.morris2@wales.nhs.uk