Monthly Archives: January 2011

Monthly Archives: January 2011

Cynigion gan y Llywodraeth i wneud newidiadau mawr i fudd-dal anabledd

Cynigion gan y Llywodraeth i wneud newidiadau mawr i fudd-dal anabledd

Ar 6 Rhagfyr 2010, cyflwynodd y Llywodraeth gynnig i ddisodli’r Lwfans Byw i’r Anabl â ‘Thaliad Annibyniaeth Bersonol’ newydd, a bydd yn dechrau ailasesu’r holl hawlwyr sydd o oedran gweithio yn ystod 2013-14. Dyma fydd y newidiadau allweddol i’r budd-dal:

Bydd elfen ‘ofal’ y Lwfans Byw i’r Anabl yn cael ei disodli gan elfen ‘bywyd pob dydd’, wedi ei seilio ar allu unigolyn i gyflawni ‘gweithgareddau allweddol sy’n angenrheidiol er mwyn cymryd rhan mewn bywyd pob dydd’

Bydd y budd-dal ar gael i bobl sydd â nam neu gyflwr iechyd hirdymor yn unig, ac ni fydd unrhyw hawl awtomatig (heblaw ar gyfer y rhai hynny sy’n derfynol wael)

Bydd asesiad o anghenion gwrthrychol newydd yn cael ei gyflwyno, sy’n debygol o gynnwys cyfarfod wyneb yn wyneb â gweithiwr gofal iechyd proffesiynol annibynnol

Bydd yr holl ddyfarniadau’n cael eu hadolygu o bryd i’w gilydd

Bydd yr holl daliadau’n cael eu hatal os yw unigolyn yn yr ysbyty neu mewn cartref gofal

Cychwynnodd yr Adran Gwaith a Phensiynau ymgynghoriad ynglŷn â’r cynigion ar ddiwrnod y lansiad. I gael mwy o wybodaeth ewch i: http://www.dwp.gov.uk/consultations/2010/dla-reform.shtml